Periodic reports (PL)
Announcement date: 15/05/2024 17:06

RAPORT ESPI Q 1/2024 – RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2024

RAPORT KWARTALNY PURE BIOLOGICS S.A. ZA Q 1/2024

zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR w walucie zł
data przekazania: 2024-05-15

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
01.01.2024-31.03.2024 01.01.2023-31.03.2023 01.01.2024-31.03.2024 01.01.2023-31.03.2023
I. Przychody z działalności operacyjnej 26 4 060 6 864
II. Koszty działalności operacyjnej razem 4 608 10 374 1 066 2 207
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 635) (6 308) (1 073) (1 342)
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (4 977) (7 044) (1 152) (1 499)
V. Zysk (strata) netto (4 970) (7 044) (1 150) (1 499)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 341 (4 979) 542 (1 059)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11) (4 359) (2) (927)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (647) 16 315 (150) 3 471
IX. Przepływy pieniężne netto – razem 1 684 6 977 390 1 484
X. Średnia ważona liczba akcji 3 327 812 3 075 333 3 327 812 3 075 333
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (1,49) (2,29) (0,35) (0,49)
31.03.2024 31.12.2023 31.03.2024  31.12.2023
XII. Aktywa / Pasywa razem 19 651 22 738 4 569 4 863
XIII. Aktywa trwałe 958 1 138 223 243
XIV. Aktywa obrotowe 18 693 21 600 4 346 4 620
XV. Kapitał własny (3 077) 1 893 (715) 405
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 728 20 844 5 284 4 458
XVII. Zobowiązania długoterminowe 13 148 12 852 3 057 2 749
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 036 7 206 2 101 1 541
XIX. Liczba akcji na koniec okresu 3 327 812 3 214 000 3 327 812 3 214 000
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (0,92) 0,62 (0,21) 0,13
 

Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie przeliczono na walutę euro w następujący sposób:

1. Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów, rachunku przepływu pieniężnych
przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną na ostatni dzień każdego miesiąca kursów ogłaszanych
przez NBP:
– za okres 01.01.2024 – 31.03.2024: 4,3211 zł
– za okres 01.01.2023 – 31.03.2023: 4,7005 zł
2. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP,
obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł:
– na dzień 31.03.2024: 4,3009 zł
– na dzień 31.12.2023: 4,6755 zł

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers