Periodic reports (PL)
Announcement date: 17/05/2021 17:26

RAPORT ESPI Q 1/2021 – RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021

RAPORT KARTALNY PURE BIOLOGICS S.A. ZA Q 1/2021

zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR w walucie zł
data przekazania: 2021-05-17

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
01.01.2021-31.03.2021 01.01.2020-31.12.2020 01.01.2021-31.03.2021 01.01.2020-31.12.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży 2 572 128
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 300 67
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3062) (11554) (670) (2582)
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (3132) (11756) (685) (2627)
V. Zysk (strata) netto (3132) (11756) (685) (2627)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (10989) (1353) (2403) (302)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (85) (561) (19) (125)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 53716 (3051) 11749 (682)
IX. Przepływy pieniężne netto – razem 42643 (4965) 9327 (1110)
X. Aktywa / Pasywa razem 65762 18942 14111 4105
XI. Aktywa trwałe 5284 5904 1134 1279
XII. Aktywa obrotowe 60478 13038 12977 2825
XIII. Kapitał własny 46407 (2887) 9958 (626)
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19355 21829 4153 4730
XV. Zobowiązania długoterminowe 3381 3828 726 830
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 15974 18000 3428 3901
XVII. Średnia ważona liczba akcji 2120667 1654000 2120667 1524696
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (1,48) (7,11) (0,32) (1,72)
XIX. Liczba akcji na koniec okresu 2254000 1654000 2254000 1654000
XX. Wartość księgowa na jedną akcję 21,88 (1,75) 4,70 (0,41)
 

 

Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie przeliczono na walutę euro w następujący sposób:
1) Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i innych całkowi tych dochodów, rachunku przepływu pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną na ostatni dzień każdego miesiąca kursów ogłaszanych przez NBP:
– za okres 01.01.2021 – 31.03.2021: 4,5721 zł
– za okres 01.01.2020 – 31.12.2020: 4,4742 zł
2) Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł:
– na dzień 31 marca 2021: 4,6603 zł
– na dzień 31 grudnia 2020: 4,6148 zł

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdanie z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers