Periodic reports (PL)
Announcement date: 10/09/2021 17:26

RAPORT ESPI P 2021 – RAPORT PÓŁROCZNY 2021

RAPORT PÓŁROCZNY PURE BIOLOGICS S.A. ZA P 2021

zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2021 obejmujące okres od 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR w walucie zł
data przekazania: 2021-09-10

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży 67 427 15 96
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 203 2 46
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (6 577) (4 584) (1 446) (1 032)
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (6 796) (4 745) (1 495) (1 068)
V. Zysk (strata) netto (6 796) (4 745) (1 495) (1 068)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (12 067) (592) (2 654) (133)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (316) (69)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 49 992 (1 577) 10 994 (355)
IX. Przepływy pieniężne netto – razem 37 610 (2 169) 8 271 (488)
 

 

X. 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XI. Aktywa / Pasywa razem 61 289 18 942 13 557 4 105
XII. Aktywa trwałe 5 229 5 904 1 157 1 279
XIII. Aktywa obrotowe 56 060 13 038 12 400 2 825
XIV. Kapitał własny 42 782 (2 887) 9 463 (626)
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 507 21 829 4 094 4 730
XVI. Zobowiązania długoterminowe 2 399 3 828 531 830
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 16 108 18 000 3 563 3 901
 

 

XVIII. Średnia ważona liczba akcji 2 187 702 1 654 000 2 187 702 1 654 000
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (3,11) (2,87) (0,68) (0,65)
XX. Liczba akcji na koniec okresu 2 254 000 1 654 000 2 254 000 2 254 000
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 19,56 (1,75) 4,33 (0,38)
 

 

Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie przeliczono na walutę euro w następujący sposób:
1) Pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat i innych całkowi tych dochodów, rachunku przepływu pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną na ostatni dzień każdego miesiąca kursów ogłaszanych przez NBP:
– za okres 01.01.2021 – 30.06.2021: 4,5472 zł
– za okres 01.01.2020 – 30.06.2020: 4,4413 zł
– za okres 01.01.2020 – 31.12.2020: 4,4742 zł
2) Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł:
– na dzień 30.06.2021: 4,5208 zł
– na dzień 31.12.2020: 4,6148 zł
– na dzień 30.06.2020: 4,4660 zł

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdanie z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers