General meetings (PL)
Meeting date: 23/06/2022

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pure Biologics S.A. zwołanym na dzień 23 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

 

1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-427), ul. Duńska 11 (“Spółka”) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000712811 działając w oparciu o przepis art. 395, art. 399 §1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (“KSH”) oraz postanowienie § 14 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 23 czerwca 2022 roku na godzinę 10.00 we Wrocławiu przy ul. Duńskiej 9 ( budynek: Delta), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ)
1. Adres do korespondencji pocztowej Spółki: Wrocław (54-427), ul. Duńska 11
2. Adres Poczty Elektronicznej Spółki: wza@purebiologics.com,
3. Adres Strony Internetowej Spółki: www.purebiologics.com
4. Tel. +48 570 00 28 29

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok 2021.
9. Udzielenie absolutoriów Członkom Zarządu Spółki za rok 2021.
10. Udzielenie absolutoriów Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.
11. Omówienie/dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021.
12. Dyskusja/wolne wnioski
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

2.1 Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad ZWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia tj. do dnia 2 czerwca 2022 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądania należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: wza@purebiologics.com Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do 5 czerwca 2022 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.2 Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: wza@purebiologics.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. W związku z zasadą 4.8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Spółka zaleca, ażeby zgłoszenie projektów uchwał nastąpiło najpóźniej na 3 dni przez terminem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał.

Do żądań oraz zgłoszeń akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w pkt 2.1. oraz pkt 2.2. powyżej powinny zostać dołączone świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza/akcjonariuszy, potwierdzające, że na dzień złożenia żądania (zgłoszenia) jest on akcjonariuszem Spółki oraz, że reprezentuje on (samodzielnie lub łącznie z innymi wnioskodawcami) co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); lub
c. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), dokumenty z lit. a) i b) wyżej dotyczące akcjonariusza, a także kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentacji pełnomocnika (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

2.3 Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.4 Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką

Zgodnie z przepisami KSH, akcjonariusz może kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: wza@purebiologics.com. Spółka zastrzega, że ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi wyłącznie akcjonariusz. O złożeniu dokumentacji w przewidzianym prawem terminie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, decydować będzie data wpłynięcia dokumentacji na serwer Spółki na wskazany powyżej adres. Wraz z przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny być zeskanowane do formatu PDF. W przypadku dokumentacji składanej przez akcjonariusza pisemnie w siedzibie Spółki, we Wrocławiu 54-427, przy ulicy Duńskiej 11 o terminowości wpłynięcia dokumentacji decydować będzie data wpływu do Spółki.

2.5 Sposób uczestnictwa w ZWZ oraz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@purebiologics.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę lub sporządzone przez akcjonariusza i zawierające co najmniej te same dane i informacje, co umieszczone w ww. formularzu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. W przypadku udzielania pełnomocnictw dalszych, koniecznie jest przesłanie lub okazanie pełnego nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji może zostać potraktowany jako brak możliwości weryfikacji prawidłowości udzielenia pełnomocnictwa i stanowić tym samym podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do dnia 22 czerwca 2020 r. do godziny 11:00.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.

Formularze, o których mowa w art. 4023 §1 pkt. 5) KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.purebiologics.com w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne zgromadzenia. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

2.6 Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2.7 Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie przewiduje się możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2.8 Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2.9 Prawo do zadawania przez Akcjonariusza pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd może odmówić odpowiedzi na pytanie w sytuacjach przewidzianych Art. 428. § 2 i 3 KSH. Zarząd może udzielić również informacji związanej z pytaniem Akcjonariusza na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, tzw. Market Abuse Regulation.

3. Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pure Biologics S.A. o którym mowa w art. 4061 KSH przypada na dzień 7 czerwca 2022 roku. (“Dzień Rejestracji”).

4. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i dniu rejestracji uczestnictwa

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają stosownie do art. 406ˡ, 406² oraz 406³ osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. dnia 7 czerwca 2022 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ).
Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ. tj. w dniu 7 czerwca 2022 roku.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ (tj. nie później niż w dniu 8 czerwca 2021 roku) podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie zawiera:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
2) liczbę akcji;
3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi;
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
5) wartość nominalną akcji;
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
8) cel wystawienia zaświadczenia;
9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

Listę uprawnionych z akcji Spółki oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą ZWZ. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą ZWZ ; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul Duńska 11 w godzinach 8.00 – 15.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia tj. w dniach 20-22 czerwca 2022 roku.

Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy. Akcjonariusze Spółki mogą żądać przysłania im listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki lub przesłać na adres: wza@purebiologics.com . Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad
w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

5. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie dostępna w siedzibie Spółki we Wrocławiu (54-427), ul. Duńska 11 oraz zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ §1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.purebiologics.com w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia.

6. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Pure Biologics S.A. www.purebiologics.com w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia.

7. Informacje dodatkowe

Niniejsze ogłoszenie zawiera informacje przewidziane przepisami KSH. Treść ogłoszenia nie uchybia przepisom szczególnym mogącym ograniczać wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi się akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia prowadzone będą w języku polskim.

W celu punktualnego rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (godz. 10, ul. Duńska 9, sala konferencyjna-parter, budynek Delta), Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

8. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów

Na dzień opublikowania ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pure Biologics S.A., które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 225.400 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych ) i dzieli się na 2.254.000 ( dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące ) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 185.400 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela Serii A
b) 296.500 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela Serii B1
c) 544.100 (pięćset czterdzieści cztery tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela Serii B2
d) 146.410 (sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii C
e) 481.590 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Serii D
f) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii E

Ogólna liczba akcji w Spółce: 2.254.000 akcji

Ogólna liczba głosów w Spółce: 2.254.000 głosy

Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.

9. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu

1. Raport Roczny zwierający Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2021.

2. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.

3. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 zawierające:

a) sprawozdanie z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Pure Biologics S.A. za rok 2021 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
b) sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Pure Biologics S.A. z działalności Pure Biologics S.A. w 2021 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
c) sprawozdanie z oceny wniosku Zarządu Pure Biologics S.A. do Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. w sprawie sposobu pokrycia straty netto Pure Biologics za 2021 r.,
d) informacje na temat składu Rady Nadzorczej Pure Biologics S.A. i jej komitetów w 2021 r.,
e) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej Pure Biologics S.A. i jej komitetów w 2021 r.,
f) ocenę sytuacji Pure Biologics S.A. w ujęciu skonsolidowanym oraz systemów kontroli wewnętrznej w 2021 r.,
g) ocenę stosowania przez Pure Biologics S.A. zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania w 2021 r.,
h) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Pure Biologics S.A. na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. w 2021 r.,
i) informacje na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Pure Biologics S.A. w 2021 r.

5. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny wykonania obowiązków członków Zarządu Pure Biologics S.A. w 2021 r.

6. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń należnych lub otrzymanych na podstawie polityki wynagrodzeń Spółki za rok 2021.

8. Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania Rady Nadzorczej w sprawie wynagrodzeń za rok 2021.

9. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie weryfikacji kwalifikacji istotnych transakcji Spółki w 2021 r.

10. Projekty uchwał.

10. Formularze

1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.

2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.

3. Formularz do głosowania dla pełnomocnika.

 

Data publikacji: 23 maja 2022 r.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz formularze (załączniki)

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers