Current reports (PL)
Announcement date: 21/11/2019 12:29

RAPORT ESPI 30/2019 – ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ

RAPORT ESPI 30/2019 – ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 30/2019 Z DNIA 21.11.2019 12:29

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics Spółka Akcyjna (Spółka, Emitent) zwołuje na dzień 18 grudnia 2019 roku na godzinę 12.00 w Kancelarii Notarialnej Agata Tyc, Julita Jastrzębska-Kurdziel Spółka Cywilna, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 50-038 Wrocław, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór członka Rady Nadzorczej.
5. Zmiana statutu w związku z zamianą akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego Zarządowi do
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia Zarządowi
nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
przewidującego kompetencję Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji lub prawa
pierwszeństwa do objęcia warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części za zgodą Rady
Nadzorczej.
7. Wprowadzenie akcji serii A i B1 na rynek NewConnect w alternatywnym systemie obrotu
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 2 grudnia 2019 roku.

Adres Poczty Elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: wza@purebiologics.com

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Pure Biologics S.A. www.purebiologics.com

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers