Current reports (PL)
Announcement date: 31/10/2019 15:58

RAPORT ESPI 27/2019 – PODPISANIE UMOWY Z NCBR O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PB006 APTAMLN RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 27/2019 Z DNIA 31.10.2019 15:58

RAPORT ESPI 27/2019 – PODPISANIE UMOWY Z NCBR O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PB006 APTAMLN

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 27/2019 Z DNIA 31.10.2019 15:58

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: Publiczna

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 12 września 2019 r. Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 31 października 2019 r. powziął informację o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (”NCBR”) umowy o dofinansowanie projektu konsorcyjnego AptaMLN obejmującego “Opracowanie nowej metody terapeutycznej czerniaka opartej na nośniku aptamerowym”, numer umowy: POIR.04.01.01-00-0009/19. Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe, poddziałanie: Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Konkurs 1/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim “Dolnośląska strefa technologii biomedycznych”) i będzie realizowany w konsorcjum z jednostką badawczą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. Udział Spółki w realizowanym projekcie jako partnera konsorcjum wynosi 60%.

Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 354 428,75 zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 2 072 126,75 zł. Budżet etapów projektu realizowanych przez Emitenta wynosi 1 411 510,00 zł _koszt całkowity_, a kwota dofinansowania wynosi 1 129 208,00 zł. Planowany okres zakończenia i kwalifikowalności kosztów dla projektu kończy się w dniu 30 czerwca 2021 r. Wkład własny projektu w wysokości 282 302,00 zł Emitent zamierza pokryć z kapitału pozyskanego w ramach emisji akcji. Wsparty dofinansowaniem NCBR projekt będzie w Spółce realizowany pod nazwą AptaMLN z identyfikatorem PB006.

Projekt ten będzie stanowił istotną pozycję w pipeline projektów lekowych Spółki w segmencie terapii onkologicznych. Wyniki typu proof-of-concept uzyskane w trakcie realizacji projektu będą stanowiły podstawę dalszego rozwoju kandydata na lek, który znajdzie zastosowane w pierwszej kolejności w terapii pacjentów cierpiących na czerniaka.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers