Current reports (PL)
Announcement date: 21/10/2019 14:58

RAPORT ESPI 26/2019 – WNIOSEK AKCJONARIUSZY O ZAMIANĘ AKCJI IMIENNYCH NA OKAZICIELA

RAPORT ESPI 26/2019 – WNIOSEK AKCJONARIUSZY O ZAMIANĘ AKCJI IMIENNYCH NA OKAZICIELA

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 26/2019 Z DNIA 21.10.2019 14:58

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. (”Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wnioski od Akcjonariuszy Założycieli Spółki na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki o dokonanie przez Zarząd zamiany wszystkich należących do nich akcji imiennych serii A w łącznej liczbie 185 400 o wartości nominalnej 0,10 zł każda na akcje zwykłe na okaziciela serii A (Akcje), powodującej jednocześnie, zgodnie z §8 ust.3 Statutu Spółki utratę uprzywilejowania tych akcji. Wszyscy Akcjonariusze Założyciele posiadający akcje serii A wnieśli również do Zarządu Spółki o: (i) podjęcie wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych w celu realizacji dematerializacji Akcji Spółki, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem jest rejestracja Akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych (ii) wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; (iii) dokonanie stosownych wpisów w księdze akcyjnej Spółki; (iv) wprowadzenia do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu obejmującego głosowanie nad uchwałą wprowadzającą stosowne zmiany do brzmienia Statutu Spółki oraz rejestracji dokonanych zmian w KRS.
Akcje objęte wnioskiem stanowią 12,09 % kapitału Spółki i są obecnie uprzywilejowane w taki sposób, iż na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje te stanowią 20,15 % ogólnej liczby głosów, a po dokonaniu zamiany będą stanowić 12,09% głosów na WZ. Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji po dokonaniu zamiany wynosić będzie 1 654 000, zamiast dotychczasowych 1 839 000 głosów. Wysokość kapitału akcyjnego nie ulegnie zmianie.
Jeden z wnioskujący akcjonariuszy jest członkiem władz Spółki. Zgodnie z § 8 ust. 2 Statutu Spółki uchwała Zarządu o zamianie akcji powinna zostać podjęta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez akcjonariusza.

Złożone przez Akcjonariuszy Założycieli wnioski o zamianę akcji związane są z realizacją Programu Motywacyjnego, o którym Spółka informowała w komunikacie bieżącym z dnia 11.10.2019 r.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers