Current reports (PL)
Announcement date: 19/05/2020 14:04

RAPORT ESPI 2/2020 – OTRZYMANIE ZALICZEK Z NCBR RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 2/2020 Z DNIA 19.05.2020 14:04

RAPORT ESPI 2/2020 – OTRZYMANIE ZALICZEK Z NCBR
RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 2/2020 Z DNIA 19.05.2020 14:04

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do informacji zamieszczonych w raporcie okresowym za 1 kwartał 2019 r. dotyczących polityki optymalnego zarządzania płynnymi środkami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem prób utrzymania zaliczkowego modelu finansowania działalności B+R przez instytucje dotujące informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) pozytywnie rozpatrzyło wnioski Spółki i przyznało jednorazowe zaliczki w łącznej kwocie 3 500 000 zł, (trzy miliony pięćset tysięcy zł) na realizację projektów badawczo-rozwojowych: PB003 PureActivator, PB005 AptaMG. Tym samym w dniu 19 maja 2019 r. na rachunek Spółki wpłynęła pełna powyższa kwota wnioskowanych zaliczek.
Uzyskane w ten sposób środki mają znaczący wpływ na wielkość zaangażowania kapitału własnego Spółki w bieżącą realizację projektów B+R i zdecydowanie pozytywnie wpłyną na płynność Emitenta w najbliższych okresach, poprzez przeniesienie ciężaru finansowania badań z modelu refundacyjnego na system zaliczkowy.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers