Current reports (PL)
Announcement date: 02/09/2020 11:39

RAPORT ESPI 10/2020 – OTRZYMANIE ZALICZKI Z NCBR RAPORT

RAPORT ESPI 10/2020 – OTRZYMANIE ZALICZKI Z NCBR
RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 10/2020 Z DNIA 02.09.2020 11:39

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do informacji zamieszczonych w raporcie okresowym za 2 kwartał 2020 r. dotyczących polityki optymalnego zarządzania płynnymi środkami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem prób utrzymania zaliczkowego modelu finansowania działalności B+R przez instytucje dotujące informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) pozytywnie rozpatrzyło wniosek Spółki i przyznało drugą jednorazową zaliczkę w łącznej kwocie 4 500 000 zł (cztery miliony pięćset zł) w związku z realizacją projektu B+R rozwoju leku PB001 PureBody. Tym samym, w dniu 2 września 2020 r. na rachunek Spółki wpłynęła pełna powyższa kwota wnioskowanej zaliczki. Okres rozliczenia zaliczki wynosi 6 miesięcy.

Uzyskane w ten sposób środki mają znaczący wpływ na wielkość zaangażowania kapitału własnego Spółki w bieżącą realizację projektów B+R i zdecydowanie pozytywnie wpłyną na płynność Emitenta w najbliższych okresach, poprzez przeniesienie ciężaru finansowania badań z modelu refundacyjnego na system zaliczkowy.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers