Current reports (PL)
Announcement date: 06/05/2020 14:34

RAPORT ESPI 1/2020 – ZAWARCIE UMÓW LOCK-UP NA AKCJACH EMITENTA RAPORT

RAPORT ESPI 1/2020 – ZAWARCIE UMÓW LOCK-UP NA AKCJACH EMITENTA
RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 1/2020 Z DNIA 06.05.2020 14:34

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: Publiczna

Zarząd spółki Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent “, “Spółka”) informuje, że w dniu 6 maja 2020 r. akcjonariusze założyciele Filip Jeleń-Prezes Zarządu, Maciej Mazurek, Piotr Jakimowicz, Jacek Otlewski _Akcjonariusze_ i Spółka, mając na względzie interes inwestorów, oraz w celu potwierdzenia intencji zaangażowania kapitałowego Akcjonariuszy w Spółkę zawarli na warunkach rynkowych umowę typu Lock-up, ograniczającą swobodne rozporządzanie akcjami _Umowa Lock-up_. Na mocy Umowy Lock-up Akcjonariusze zobowiązali się, że w okresie od dnia podpisania umów Lock up do dnia 31 grudnia 2021 r. _“Okres Lock-up”_ nie będą bezpośrednio lub pośrednio oferować, nie przeniosą własności, nie ustanowią jakiegokolwiek obciążenia, nie udzielą opcji, nie zobowiążą się do zbycia lub obciążenia ani też w inny sposób nie rozporządzą, bezpośrednio lub pośrednio:

1. Filip Jeleń w stosunku do posiadanych przez niego 171. 800 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela Serii A i 181.900 (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela Serii B1 oraz 37.000 (trzydzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B2 Spółki,

2. Maciej Mazurek w stosunku do posiadanych przez niego 10.400 (dziesięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela Serii A i 40.600 (czterdzieści tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela Serii B1 Spółki,

3. Piotr Jakimowicz w stosunku do posiadanych przez niego 3.200 (trzy tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela Serii A i 51.100 (pięćdziesiąt jeden tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela Serii B1 Spółki,

4. Jacek Otlewski w stosunku do posiadanych przez niego 22.900 (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela Serii B1 Spółki,

ani instrumentami finansowymi zamiennymi lub uprawniającymi do objęcia lub nabycia w/w akcji, oraz nie zawrą żadnej umowy lub porozumienia, ani nie dokonają żadnej transakcji, która będzie lub mogłaby stanowić podstawę przeniesienia własności lub innego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek prawami wynikającymi z w/w akcji, bądź której ekonomiczny skutek byłby równoważny z rozporządzeniem prawami wynikającymi z własności akcji.
W celu zabezpieczenia zobowiązania Akcjonariuszy wynikających z Umów Lock-up, Akcjonariusze ustanawiają na rzecz Spółki nieodwołalną blokadę w/w akcji na Okres Lock-up.

Rozporządzenie akcjami przez Akcjonariuszy w trakcie trwania Okresu Lock-up może mieć miejsce wyłącznie w przypadku ogłoszenia – w trybie i na warunkach określonych w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – wezwania do sprzedaży lub zamiany akcji Spółki lub uzyskania przez Akcjonariuszy uprzedniej, pisemnej zgody Spółki/Rady Nadzorczej Spółki na Rozporządzanie Akcjami zgodnie z warunkami Umów Lock-up.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers