Current reports (PL)
Announcement date: 28/05/2020 18:47

RAPORT EBI 9/2020 – ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ

RAPORT EBI 9/2020 – ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 9/2020 Z DNIA 28.05.2020 18:47

Zarząd Pure Biologics Spółka Akcyjna (Spółka, Emitent) zwołuje na dzień 26 czerwca 2020 roku na godzinę 13.00 w siedzibie Spółki, tj. we Wrocławiu przy ul. Duńskiej 11, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty.
9. Udzielenie absolutoriów Członkom Zarządu Spółki za rok 2019.
10. Udzielenie absolutoriów Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B1, B2, C i D Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 60.000 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii E i praw do akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowego
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji Programu Motywacyjnego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 10 czerwca 2020 roku.

Adres Poczty Elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: wza@purebiologics.com

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Pure Biologics S.A. www.purebiologics.com

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1), 2) 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers