Current reports (PL)
Announcement date: 05/09/2019 15:29

RAPORT EBI 13/2019 – ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT EBI 13/2019 – ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 13/2019 Z DNIA 05.09.2019 15:29

Zarząd Pure Biologics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 4 września 2019 r. swoją rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem złożenia oświadczenia o rezygnacji złożył Pan Adam Kiciak. Rezygnacja złożona została w intencji powołania nowego członka Rady Nadzorczej, którego kompetencje zawodowe oraz doświadczenie branżowe związane z rynkiem kapitałowym będą użyteczne we wsparciu prac Zarządu na kolejnych etapach rozwoju Spółki.

Jednocześnie w dniu 5 września 2019 r. członkowie Rady Nadzorczej Spółki na mocy uprawnień zapisanych w § 17 ust. 6 Statutu Spółki jednomyślnie powołali Pana dr. hab. Mariusza Czekałę na nowego Członka Rady Nadzorczej. Kadencja nowo powołanego członka Rady Nadzorczej jest wspólna z dotychczasowymi członkami Rady Nadzorczej pierwszej kadencji.

Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej:

Dr hab. Mariusz Czekała
1.Kadencja:
Pan Mariusz Czekała został powołany na wspólną kadencję Rady Nadzorczej Pure Biologics SA, która wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022.

2.Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Dr hab. Mariusz Czekała jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wydziału Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1991r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych (nr 79). Posiada stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Od 2012 roku dr hab. Mariusz Czekała jest profesorem i wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu szkoląc m.in. doradców inwestycyjnych i słuchaczy MBA. Specjalizuje się w budowaniu modeli ekonometrycznych wyceny spółek kapitałowych i inwestycji z wykorzystaniem statystyk pozycyjnych. Jest autorem wielu ekspertyz w zakresie wyceny wartości aktywów portfelowych, segmentów rynkowych i specjalistycznych branż opartych na zaawansowanych technologiach (m.in. na rzecz Instytutu Gospodarki Narodowej, Centralnego Urzędu Planowania, Instytutu Studiów Prognostycznych).
Profesor Czekała jest uznanym ekspertem z zakresu dyscyplin ilościowych tj. teoria pieniądza w czasie, elementy statystyki i ekonometrii, analiza fundamentalna, analiza techniczna, analiza portfelowa, czy systemy notowań giełdowych. W latach 2006-2012 był kierownikiem Katedry Metod Ilościowych w Ekonomii na UE we Wrocławiu. Opublikował szereg prac naukowych i monografii m.in. z zakresu analizy fundamentalnej i technicznej instrumentów finansowych, efektywności funduszy inwestycyjnych oraz instrumentów zabezpieczenia ryzyka finansowego.

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:
Pan Mariusz Czekała nie prowadzi innej działalności, która miała by znaczenie dla Emitenta.

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
Pan Mariusz Czekała nie był członkiem organów zarządczych i lub nadzorczych w okresie ostatnich trzech lat w spółkach prawa handlowego.

5. Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18§ 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
W okres ostatnich pięciu lat Pan Mariusz Czekała nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Mariusz Czekała, nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, w podmiotach w upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny.

7. Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
Pan Mariusz Czekała nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Pan Mariusz Czekała nie figuruje w powyższym rejestrze.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers