Current reports (PL)
Announcement date: 15/01/2020 16:23

RAPORT EBI 1/2020 – PODPISANIE UMOWY NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT

RAPORT EBI 1/2020 – PODPISANIE UMOWY NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA
RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 1/2020 Z DNIA 15.01.2020 16:23

Zarząd Pure Biologics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana umowa dotyczącą przeprowadzenia
badania i oceny rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 zawarta ze spółką Quatro Sp. z o.o. ul. Kukułcza 1,
51-418 Wrocław, wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 3475, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Wrocław Fabryczna VI Wydział Gospodarczy
KRS – KRS 0000311734.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers