Current reports (PL)
Announcement date: 15/04/2019 14:40

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 8/2019 – ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 8/2019 – ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 8/2019 Z DNIA 15.04.2019 14:40

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics Spółka Akcyjna (Emitent) zwołuje na dzień 14 maja 2019 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki tj. we Wrocławiu przy ul. Duńskiej 11, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowaniauchwał, sporządzenie listy obecności.
Przyjęcie porządku obrad.
Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdana Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w rokuobrotowym 2018.
Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdaniafinansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.
Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
Zmiany statutu Spółki.
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia .

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 28 kwietnia 2019 roku.

Adres Poczty Elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Walnego Zgromadzenia: wza@purebiologics.com

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Pure Biologics S.A. www.purebiologics.com

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

 

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers