Current reports (PL)
Announcement date: 14/03/2019 10:22

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 4/2019 – PRZYSTĄPIENIE DO DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU PRZEZ ZARZĄD PURE BIOLOGICS S.A. ORAZ ICH AKCEPTACJA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 4/2019 – PRZYSTĄPIENIE DO DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU PRZEZ ZARZĄD PURE BIOLOGICS S.A. ORAZ ICH AKCEPTACJA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 4/2019 Z DNIA 14.03.2019 10:22

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: Publiczna

W nawiązaniu do raportu nr 3/2019 z dnia 6 marca 2019 r. Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka,
Emitent) informuje, że na posiedzeniu w dniu 14 marca 2019 r. Zarząd Emitenta w drodze uchwały
postanowił:

1. Przystąpić do działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na mocy upoważnienia jakie posiada w uchwalonym i zarejestrowanym Statucie Spółki, poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej 0,10zł (dziesięć groszy) i nie większej niż 22 000 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych), w drodze podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego („Podwyższenie w Ramach Kapitału Docelowego”).

2. Podwyższenie w Ramach Kapitału Docelowego nastąpi poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) akcja i nie większej niż 220 000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji („Akcje Serii D”).

3. W następstwie Podwyższenia w Ramach Kapitału Docelowego kapitał zakładowy Spółki zostanie zwiększony z kwoty 117 241 zł (sto siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych) do kwoty nie mniejszej niż 117 241,10 zł (sto siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i 10 groszy) i nie większej niż 139 241 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (10 groszy) i nie większą niż 22 000 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych).

4. Zaoferować Akcje Serii D w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych) po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D oraz na oznaczenie ceny emisyjnej Akcji Serii D.

5. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).

6. Akcje serii D zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect („ASO”). Zarząd podejmie wszelkie czynności związane z wprowadzeniem Akcji Serii D do obrotu w ASO niezwłocznie po ich emisji.

7. Na potrzeby prowadzenia negocjacji z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi objęciem Akcji Serii D, Zarząd ustala maksymalną cenę emisyjną Akcji Serii D na kwotę 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych). Zarząd postanawia wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o ustosunkowanie się do określenia maksymalnej ceny emisyjnej Akcji Serii D na kwotę 25,00 zł.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że na posiedzeniu w dniu 14 marca 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o akceptacji przystąpienia Zarządu do powyższych działań, pozytywnie zaopiniowała postanowienia wyżej wymienionej uchwały Zarządu oraz wyraziła zgodę na zaoferowanie Akcji Serii D w drodze subskrypcji prywatnej, po wyrażeniu w odrębnej uchwale zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D oraz ustalenie przez Zarządu maksymalnej ceny emisyjnej Akcji Serii D na kwotę 25,00 (dwadzieścia pięć zł).

Pozyskanie kapitału realizowane będzie w celu finansowania realizacji projektów badawczych i rozwojowych Spółki w szczególności projektu lekowego PureActivator (PB003), o dofinansowaniu którego przez NCBR Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2019 z dnia 31 stycznia b.r. Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers