Current reports (PL)
Announcement date: 09/02/2021 09:52

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 9/2021 – UDZIELENIE SPÓŁCE PATENTU NA WYNALAZEK PRZEZ EUROPEJSKI URZĄD PATENTOWY

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 9/2021 – UDZIELENIE SPÓŁCE PATENTU NA WYNALAZEK PRZEZ EUROPEJSKI URZĄD PATENTOWY

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 9/2021 Z DNIA 09.02.2021 09:52

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. [“Spółka”, “Emitent”] informuje, że w dniu 8 lutego 2021 r. powziął oficjalną informację, iż Europejski Urząd Patentowy [EPO] zakończył etap badania merytorycznego wynalazku pt. “Sposób syntezy i oczyszczania nukleozydu i/lub nukleotydu, zmodyfikowany nukleozyd i/lub nukleotyd, cząsteczka DNA i biblioteka oligonukleotydów zawierające zmodyfikowany nukleozyd i/lub nukleotyd oraz zastosowanie biblioteki oligonukleotydów” [ang. “The method of synthesis and purification of a nucleoside and/or a nucleotide, a modified nucleoside and/or nucleotide, a DNA molecule and an oligonucleotide library comprising said modified nucleoside and/or nucleotide, and the use of said oligonucleotide library”] i wydał decyzję o udzieleniu patentu europejskiego. Patent europejski zostanie przyznany pod warunkiem wniesienia do EPO opłaty za publikację patentu oraz złożenia tłumaczenia zastrzeżeń patentowych na dwa pozostałe języki urzędowe poza językiem angielskim. Zgłoszony pod numerem EP16846944.3 patent zostanie wydany po zakończeniu procedur formalnych w EPO, które mogą potrwać kilka miesięcy. Następnym krokiem Spółki będzie rozpoczęcie procedury walidacyjnej w wybranych krajach europejskich.

Udzielony patent dotyczy podstaw działania platformy technologicznej PureApta, wykorzystującej modyfikowane aptamery. W szczególności obejmuje modyfikacje chemiczne oraz metody ich wprowadzania do aptamerów, a także konstrukcję bibliotek modyfikowanych sekwencji oraz ich użycie do selekcji in vitro cząsteczek aptamerów o potencjale terapeutycznym i diagnostycznym.

Rozszerzenie istniejącej ochrony wynalazku poza obszar Stanów Zjednoczonych [raport ESPI 24/2019] na terytorium państw europejskich pozwoli Spółce na poprawę konkurencyjności oferowanych usług i rozwiązań związanych z platformą PureApta, zapewniając tym samym wyłączność na komercyjne zastosowanie tej technologii również na rynku europejskim.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers