Current reports (PL)
Announcement date: 24/01/2023 21:24

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 7/2023 – DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE AKCJI SERII G DO OBROTU GIEŁDOWEGO NA GŁÓWNYM RYNKU GPW

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 7/2023 – DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE AKCJI SERII G DO OBROTU GIEŁDOWEGO NA GŁÓWNYM RYNKU GPW

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 7/2023 Z DNIA 24-01-2023 21:24

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [“Spółka”, “Emitent”] informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [“GPW”] na podstawie Uchwały nr 54/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. stwierdził, iż do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 450.000 [słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy] akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł [dziesięć groszy] każda.

Jednocześnie Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 27 stycznia 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym 450.000 [słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy] akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii G pod warunkiem rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 27 stycznia 2023 r. i oznaczenia ich kodem ISIN “PLPRBLG00010”.

Podstawa prawna szczegółowa:
§17 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers