Current reports (PL)
Announcement date: 24/01/2023 17:22

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 6/2023 – OŚWIADCZENIE O REJESTRACJI AKCJI SERII H W KDPW

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 6/2023 – OŚWIADCZENIE O REJESTRACJI AKCJI SERII H W KDPW

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 6/2023 Z DNIA 24-01-2023 17:22

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [“Spółka”, “Emitent”] informuje, że w dniu 24 stycznia 2023 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. [„KDPW”] wydał oświadczenie w sprawie rejestracji w KDPW 510.000 akcji Spółki na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych kodem ISIN PLPRBLG00051.

Rejestracja akcji serii H w KDPW nastąpi 26 stycznia 2023 r. W chwili obecnej Zarząd Spółki nie będzie ubiegał się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna szczegółowa:
§17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers