Current reports (PL)
Announcement date: 23/01/2023 17:57

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 5/2023 – WARUNKOWA REJESTRACJA AKCJI SERII G W KDPW

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 5/2023 – WARUNKOWA REJESTRACJA AKCJI SERII G W KDPW

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 5/2023 Z DNIA 23-01-2023 17:57

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [“Spółka”, “Emitent”] informuje, że w dniu 23 stycznia 2023 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. [„KDPW”] wydał oświadczenie w sprawie rejestracji w KDPW 450.000 akcji Spółki na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych kodem ISIN PLPRBLG00010, pod warunkiem ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN.

Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Podstawa prawna szczegółowa:
§17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers