Current reports (PL)
Announcement date: 28/03/2022 08:20

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 4/2022 – UMOWA NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH W RAMACH PROJEKTU PB004

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 4/2022 – UMOWA NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH W RAMACH PROJEKTU PB004

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 4/2022 Z DNIA 28-03-2022 08:20

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

W dniu dzisiejszym Zarząd Pure Biologics S.A. [Spółka, Emitent] powziął informację, że w dniu 25 marca 2022 r. Spółka zawarła z The Jackson Laboratory z siedzibą w Bar Harbor [Podwykonawca], wiodącą amerykańską firmą świadczącą usługi badań na zwierzętach, umowę na wykonanie usługi badawczej [Umowa] obejmującej pierwsze pilotażowe badanie przedkliniczne w projekcie PB004 [Badanie]. Podwykonawca został wybrany w publicznym postępowaniu ofertowym zakończonym 1 marca 2022 r.

PB004 jest jednym z kluczowych projektów Spółki, który dotyczy koncepcji terapeutycznej leczenia guzów litych i białaczki, w której cząsteczka bispecyficznego leku stymuluje infiltrujące guz komórki NK [ang. Natural Killers – “naturalni zabójcy”] do niszczenia komórek nowotworowych posiadających na powierzchni antygen związany z nowotworem – białko ROR-1.

Głównym celem Badania jest wygenerowanie danych, które mogą pomóc przewidzieć okres półtrwania cząsteczki PB004 u pacjentów z nowotworem. Okres półtrwania przeciwciał w ludzkim krwiobiegu [w tym przeciwciał terapeutycznych] oraz ludzkiej albuminy osocza krwi jest determinowany przez noworodkowy receptor Fc (FcRn) obecny na komórkach wyściełających naczynia krwionośne. Z tego powodu farmakokinetyka PB004 będzie badana na genetycznie zmodyfikowanych myszach z ludzkim FcRn oraz pozbawionych mysiego odpowiednika albuminy. Oczekuje się, że Badanie rozpocznie się na początku maja 2022 roku, a oczekiwany czas trwania to około dwa miesiące.

Zawarta Umowa jest istotna ze względu na fakt przejścia projektu PB004 w procesie rozwoju leku do etapu badań przedklinicznych w oparciu o znanego partnera, co buduje zaufanie do Spółki i daje perspektywy dla dalszej realizacji tego projektu, zbliżając Spółkę do etapu potencjalnej komercjalizacji. Przejście do etapu badań przedklinicznych eliminuje również ryzyka fazy odkrywania leku z poprzednich etapów, co pomaga wycenić projekt na mapie transakcji referencyjnych.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers