Current reports (PL)
Announcement date: 26/05/2023 20:22

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 28/2023 – POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ EMITENTA

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 28/2023 – POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ EMITENTA

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 28/2023 Z DNIA 26-05-2023 20:22

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Emitent”] informuje, że Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło w dniu 25 maja 2023 roku, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej, uchwały powołujące z dniem 25 maja 2023 roku w skład Rady Nadzorczej Emitenta następujące osoby:

a] Pana Andrzeja Trznadla,
b] Pana Tadeusza Wesołowskiego;
c] Panią Julię Bar;
d] Pana Mariusza Czekałę;
e] Pana Pawła Wiśniewskiego.

Walne Zgromadzenie ustaliło jednocześnie liczebność Rady Nadzorczej na 5 członków.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 26 maja 2023 r. powierzyła Panu Andrzejowi Trznadlowi pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a Panu Pawłowi Wiśniewskiemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Informacja o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz o innej wykonywanej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Żaden z powołanych członków Rady Nadzorczej nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, a w szczególności nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Żaden z powołanych członków Rady Nadzorczej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers