Current reports (PL)
Announcement date: 28/06/2024 15:38

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 22/2024 – TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH ORAZ UCHWAŁY NIEPODDANEJ POD GŁOSOWANIE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PURE BIOLOGICS S.A. 28 CZERWCA 2024 R.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 22/2024 – TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH ORAZ UCHWAŁY NIEPODDANEJ POD GŁOSOWANIE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PURE BIOLOGICS S.A. 28 CZERWCA 2024 R.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 22/2024 Z DNIA 28-06-2024 15:38

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Emitent”, „Spółka”] przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych oraz treść uchwały niepoddanej pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 28 czerwca 2024 r. [„ZWZ”] wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

W związku z postanowieniami art. 431 § 3a. Kodeksu spółek handlowych oraz wobec braku wskazanego w tym artykule kworum wynoszącego co najmniej 1/3 kapitału zakładowego Spółki, ZWZ nie było zdolne do podjęcia ważnej uchwały, o której mowa w punkcie 11. porządku obrad ZWZ, przy czym zdolne było do podjęcia ważnych uchwał w pozostałym zakresie, wobec czego uchwała objęta punktem 11. porządku obrad ZWZ nie została poddana pod głosowanie w toku ZWZ.

Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów, nie było uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers