Current reports (PL)
Announcement date: 21/12/2022 17:16

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 22/2022 – ZAWARCIE UMÓW OBJĘCIA AKCJI SERII G ORAZ AKCJI SERII H I ZŁOŻENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI OŚWIADCZENIA O DOOKREŚLENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 22/2022 – ZAWARCIE UMÓW OBJĘCIA AKCJI SERII G ORAZ AKCJI SERII H I ZŁOŻENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI OŚWIADCZENIA O DOOKREŚLENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 22/2022 Z DNIA 21-12-2022 17:16

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu [„Emitent”, „Spółka”] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 20/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r., niniejszym informuje o zawarciu umów objęcia [i] 450.000 [czterysta pięćdziesiąt tysięcy] akcji Spółki na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł [dziesięć groszy] każda [„Akcje Serii G”] za cenę emisyjną wynoszącą 20,00 zł [dwadzieścia złotych] za 1 [jedną] Akcję Serii G oraz [ii] 510.000 [pięćset dziesięć tysięcy] akcji Spółki na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł [dziesięć groszy] każda [„Akcje Serii H”] za cenę emisyjną wynoszącą 20,00 zł [dwadzieścia złotych] za 1 [jedną] Akcję Serii H. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Akcje Serii G oraz Akcje Serii H zostały w pełni opłacone przez inwestorów wkładami pieniężnymi w łącznej wysokości 19.200.000 zł [dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy złotych].

W związku z tym, w wyniku przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii G oraz subskrypcji prywatnej Akcji Serii H, skutecznie objętych zostało 450.000 [czterysta pięćdziesiąt tysięcy] Akcji Serii G oraz 510.000 [pięćset
dziesięć tysięcy] Akcji Serii H, a ostateczna kwota podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 96.000 zł [dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych].

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki złożył oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, w ten sposób, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 321.400 zł [trzysta dwadzieścia jeden
tysięcy czterysta złotych] i dzieli się na 3.214.000 [trzy miliony dwieście czternaście tysięcy] akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł [dziesięć groszy] każda akcja, w tym:

1. 185.400 [sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta] akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2. 296.500 [dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset] akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
3. 544.100 [pięćset czterdzieści cztery tysiące sto] akcji zwykłych na okaziciela serii B2,
4. 146.410 [sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziesięć] akcji zwykłych na okaziciela serii C,
5. 481.590 [czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt] akcji zwykłych na okaziciela serii D,
6. 600.000 [sześćset tysięcy] akcji zwykłych na okaziciela serii E,
7. 450.000 [czterysta pięćdziesiąt tysięcy] akcji zwykłych na okaziciela serii G,
8. 510.000 [pięćset dziesięć tysięcy] akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Zarząd Emitenta podejmie kroki w celu dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych [„KDPW”] oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
[„GPW”] praw do Akcji Serii G oraz rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego [„KRS” Akcji Serii G oraz Akcji Serii H. Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, Zarząd Emitenta podejmie kroki w celu dematerializacji Akcji Serii G oraz Akcji Serii H w KDPW, jak również w celu dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym GPW Akcji Serii G. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 19/2022 z dnia 12
grudnia 2022 r. Zarząd Spółki informuje, że będzie ubiegał się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii H, nie wcześniej niż 10 stycznia 2024 r.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers