Current reports (PL)
Announcement date: 14/12/2022 20:27

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 20/2022 – ZAKOŃCZENIE PROCESU PRZYSPIESZONEJ BUDOWY KSIĘGI POPYTU NA EMITOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ AKCJE SERII G ORAZ NA AKCJE SPÓŁKI SPRZEDAWANE W RAMACH OFERTY PUBLICZNEJ PRZEZ UNISONO CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A. USTALENIE CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII G I H EMITOWANYCH W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO SPÓŁKI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 20/2022 – ZAKOŃCZENIE PROCESU PRZYSPIESZONEJ BUDOWY KSIĘGI POPYTU NA EMITOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ AKCJE SERII G ORAZ NA AKCJE SPÓŁKI SPRZEDAWANE W RAMACH OFERTY PUBLICZNEJ PRZEZ UNISONO CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A. USTALENIE CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII G I H EMITOWANYCH W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO SPÓŁKI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 20/2022 Z DNIA 14-12-2022 20:27

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu [„Emitent”; „Spółka”] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała informację o zakończeniu prowadzenia przez IPOPEMA Securities S.A. oraz Dom Maklerski Navigator S.A. [„Firmy Inwestycyjne”] przyspieszonej budowy księgi popytu na emitowane przez Spółkę w granicach jej kapitału docelowego akcje serii G w liczbie nie większej niż 450.000 akcji [„Akcje Serii G”] oraz na akcje Spółki, w liczbie nie większej niż 510.000 akcji, sprzedawane w ramach oferty publicznej przez Unisono Capital sp. z o.o. S.K.A. [„Akcjonariusz”] [„Akcje Sprzedawane”].

W związku z powyższym, w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Firmami Inwestycyjnymi i Akcjonariuszem porozumienie, na podstawie którego strony postanowiły uzgodnić cenę emisyjną Akcji Serii G w wysokości 20,00 PLN [dwadzieścia złotych] za 1 [jedną] Akcję Serii G oraz cenę emisyjną Akcji Sprzedawanych w wysokości 20,00 PLN [dwadzieścia złotych] za 1 [jedną] Akcję Sprzedawaną. Jednocześnie, Spółka zawarła z IPOPEMA Securities S.A., przy udziale Akcjonariusza, porozumienie, na podstawie którego strony postanowiły uzgodnić cenę emisyjną emitowanych przez Spółkę w granicach jej kapitału docelowego akcji serii H w liczbie nie większej niż 510.000 akcji [„Akcje Serii H”] w wysokości 20,00 PLN [dwadzieścia złotych] za 1 [jedną] Akcję Serii H.

Uwzględniając postanowienia ww. porozumień, Zarząd Spółki, po uzyskaniu odpowiedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki, podjął w dniu dzisiejszym uchwałę w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G w wysokości 20,00 PLN [dwadzieścia złotych] za 1 [jedną] Akcję Serii G oraz ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H w wysokości 20,00 PLN [dwadzieścia złotych] za 1 [jedną] Akcję Serii H.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z ww. porozumieniami, liczba emitowanych przez Spółkę Akcji Serii G została ustalona na 450.000 akcji, liczba sprzedawanych przez Akcjonariusza Akcji Sprzedawanych została ustalona na 510.000 akcji, a liczba emitowanych przez Spółkę Akcji Serii H została ustalona na 510.000 akcji.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers