Current reports (PL)
Announcement date: 10/12/2020 20:27

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 20/2020 – OŚWIADCZENIA KDPW I UCHWAŁY GPW, WYZNACZENIE PIERWSZEGO DNIA NOTOWAŃ

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 20/2020 – OŚWIADCZENIA KDPW I UCHWAŁY GPW, WYZNACZENIE PIERWSZEGO DNIA NOTOWAŃ

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 20/2020 Z DNIA 10.12.2020 20:27

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Spółki Pure Biologics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 9 grudnia 2020 r. otrzymał oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) z dnia 9 grudnia 2020 r. o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda (Akcje Serii E) (PDA) oraz nadaniu im kodu ISIN PLPRBLG00036, pod warunkiem wprowadzenia PDA do obrotu na rynku regulowanym (Oświadczenie).

Jednocześnie, Emitent informuje o podjęciu przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) uchwały nr 957/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie dopuszczenia z dniem 14 grudnia 2020 r. do obrotu giełdowym na rynku równoległym następujących akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda:
1. 185.400 akcji serii A Spółki;
2. 296.500 akcji serii B1 Spółki;
3. 544.100 akcji serii B2 Spółki;
4. 146.100 akcji serii C Spółki;
5. 481.590 akcji serii D Spółki (dalej łącznie jako Akcje)
6. Akcji Serii E;
oraz PDA.

Dopuszczenie do obrotu na giełdowego Akcji Serii E następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji tych akcji.

Zarząd Spółki informuje również o podjęciu przez zarząd GPW uchwały nr 958/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. o wprowadzeniu Akcji, oznaczonych przez KDPW kodem: PLPRBLG00010 do obrotu giełdowego na rynku równoległym z dniem 14 grudnia 2020 r. W ww. uchwale zarząd GPW postanowił notować Akcje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „Pure” i oznaczeniem „PUR”.

Dodatkowo, Zarząd Spółki informuje o podjęciu przez zarząd GPW uchwały nr 959/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia PDA do obrotu giełdowego na rynku równoległym z dniem 14 grudnia 2020 r., pod warunkiem rejestracji PDA najpóźniej w dniu 14 grudnia 2020 r. przez KDPW w depozycie papierów wartościowych i oznaczenia ich kodem „PLPRBLG00036”. W ww. uchwale Zarząd GPW postanowił notować PDA w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PURE-PDA” i oznaczeniem „PURA”.

Ponadto, zarząd Spółki informuje o podjęciu przez zarząd GPW uchwały nr 956/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wykluczenia Akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect z dniem 14 grudnia 2020 r.

Zgodnie z Oświadczeniem, zarejestrowanie PDA w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzenia PDA do obrotu na rynku regulowanym.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers