Current reports (PL)
Announcement date: 17/12/2021 17:26

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 18/2021 – ZAWARCIE ISTOTNEJ UMOWY NAJMU POWIERZCHNI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 18/2021 – ZAWARCIE ISTOTNEJ UMOWY NAJMU POWIERZCHNI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 18/2021 Z DNIA 17-12-2021 17:26

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [“Spółka”] informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł umowę najmu powierzchni biurowo-laboratoryjnej w kompleksie biurowym “Business Garden” we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej. Łączna powierzchnia wynajęta przez Spółkę to ok. 3.000 m2 z możliwością jej powiększenia o dodatkowe 550 m2 do 31 października 2023 roku. Ponadto, w okresie od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2024 roku, Spółce przysługuje prawo pierwszeństwa najmu dodatkowej powierzchni każdorazowo, gdy takie dodatkowe pomieszczenia będą wolne i przeznaczone na wynajem.

Umowa została zawarta na 10 lat z możliwością jej wydłużenia. Czynsz jest płatny miesięcznie i wynosi równowartość kwoty ok. 70 000 – 75 000 EUR. Wynajmujący może podnieść wysokość czynszu wynajmowanej powierzchni i opłaty za parking odpowiednio do zmiany wskaźnika HICP 1 marca każdego roku.

Strony uzgodniły, że całkowity koszt prac dotyczących wykończenia pomieszczeń laboratoryjnych w podwyższonym standardzie wynoszący 3.744.508,81 EUR poniesie wynajmujący z czego 2.118.548,87 EUR zostanie spłacane przez Spółkę stopniowo z części kwoty miesięcznego czynszu.

Wynajmujący przekaże Spółce pomieszczenia nie wcześniej niż 1 września 2022 i nie później niż do dnia 1 listopada 2022 roku.

Zabezpieczeniem zobowiązań Spółki wynikających z umowy jest bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie gwarancja bankowa na kwotę co najmniej 3-krotności czynszu miesięcznego. Ponadto, Spółka jest zobowiązana do złożenia oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie Art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 16 mln PLN.

Umowa zawiera postanowienia uprawniające obie strony do wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadkach w niej wskazanych, które nie odbiegają od postanowień w umowach tego rodzaju. Umowa jest zawarta pod prawem polskim.

Zawarcie umowy zostało zakwalifikowane przez Spółkę jako informacja mająca istotne znaczenie dla perspektyw rozwoju Spółki z uwagi na czas na jaki została zawarta, stabilizację jaką daje Spółce oraz odpowiednią wielkość i standard powierzchni biurowo-laboratoryjnej, adekwatne do zamierzonych działań związanych z realizacją celów biznesowych.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers