Current reports (PL)
Announcement date: 03/12/2020 15:03

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 17/2020 – PRZYDZIAŁ AKCJI SERII E

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 17/2020 – PRZYDZIAŁ AKCJI SERII E

RAPORT BIEŻĄCY EPSI NR 17/2020 Z DNIA 03.12.2020 15:03

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 grudnia 2020 roku dokonał przydziału 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki na podstawie art. 439 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w oparciu o upoważnienie wynikające z § 4 pkt 4] uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 60.000 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii E i praw do akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Spółka wyjaśnia, że nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii E [Akcje Oferowane] zostały zaoferowane w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze oferty publicznej przeprowadzonej w oparciu o prospekt opublikowany przez Spółkę w dniu 9 listopada 2020 roku [Oferta].

Zarząd dokonał przydziału łącznie 600.000 Akcji serii E, w tym:
a] 100.000 akcji w Transzy Detalicznej, przydział nastąpił przez system GPW w Warszawie S.A., poziom redukcji zapisów wyniósł 91,278%,
b] 500.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Cena emisyjna jednej Akcji serii E była równa 90,00 zł [słownie: dziewięćdziesiąt złotych].
Łączna wartość wpłat wyniosła 54.000.000,00 zł.
Mając powyższe na uwadze oferta publiczna Akcji serii E doszła do skutku.

Zarząd podejmie kroki w celu dopuszczenia i wprowadzenia praw do Akcji serii E oraz Akcji Istniejących Emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers