Current reports (PL)
Announcement date: 23/11/2020 21:12

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 16/2020 – USTALENIE OSTATECZNEJ CENY AKCJI SERII E ORAZ OSTATECZNEJ LICZBY AKCJI SERII E

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 16/2020 – USTALENIE OSTATECZNEJ CENY AKCJI SERII E ORAZ OSTATECZNEJ LICZBY AKCJI SERII E

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 16/2020 Z DNIA 23.11.2020 21:22

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [Spółka, Emitent] na podstawie upoważnienia wynikającego z § 4 pkt 1] i 2] uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 60.000 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii E i praw do akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej [Uchwała Emisyjna], postanowił, co następuje.

Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii E [Akcje Serii E] w wysokości 90,00 zł za każdą z Akcji Serii E.

Zarząd Spółki postanowił, że nie będzie korzystał z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony zgodnie z art. 432 §4 Kodeksu spółek handlowych, w związku z powyższym stosownie do treści § 4 pkt 2] Uchwały Emisyjnej, w ramach oferty publicznej, Spółka zaoferuje łącznie 600.000 Akcji Serii E, tj. maksymalną liczbę Akcji Serii E określoną w §1 ust. 1 Uchwały Emisyjnej tj. w tym:

1] w ramach transzy detalicznej – zaoferuje 100.000 Akcji Serii E.
2] w ramach transzy inwestorów instytucjonalnych – zaoferuje 500.000 Akcji Serii E.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers