Current reports (PL)
Announcement date: 20/11/2020 17:40

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 15/2020 – ZATWIERDZENIE SUPLEMENTU NR 1 DO PROSPEKTU SPÓŁKI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 15/2020 – TYTUŁ

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 15/2020 Z DNIA 20-11-2020 17:40

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiadomość o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu suplementu nr 1 do prospektu Spółki z dnia 6 listopada 2020 r. [Prospekt] sporządzanego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż do 600.000 nowo emitowanych akcji na okaziciela serii E Spółki [Akcje Oferowane] oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.654.000 akcji Spółki, tj. 185.400 akcji serii A, 296.500 akcji serii B1, 544.100 akcji serii B2, 146.410 serii C, 481.590 akcji serii D, nie więcej niż do 600.000 Akcji Oferowanych oraz nie więcej niż 600.000 praw do Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [Suplement]. Suplement został opublikowany w związku z: [i] ustaleniem przez Zarząd Ceny Maksymalnej, na podstawie rekomendacji Koordynatora Oferty oraz [ii] zawarcia przez Emitenta w dniu 19 listopada 2020 r. istotnej umowy.

Zarząd ustalił Cenę Maksymalną w wysokości 100 zł [słownie: sto złotych 00/100] za każdą Akcję Oferowaną.

O zatwierdzeniu Prospektu Emitent poinformował raportem bieżącym nr 12/2020 z dnia 06.11.2020 r.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers