Current reports (PL)
Announcement date: 17/02/2023 20:14

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 14/2023 – ROZPOCZĘCIE PROCESU PRZEGLĄDU OPCJI STRATEGICZNYCH

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 14/2023 – ROZPOCZĘCIE PROCESU PRZEGLĄDU OPCJI STRATEGICZNYCH

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 14/2023 Z DNIA 17-02-2023 20:14

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”] informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu dostępnych dla Spółki opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój jej działalności.

Aktualny stan zaawansowania prowadzonych prac wskazuje, że projekty rozwoju leków PB003 i PB004 znajdują się na końcowym etapie identyfikacji cząsteczek wiodących przeznaczonych do dalszych badań w zoptymalizowanej fazie 0, przewidzianej do realizacji w roku 2023. Ostateczne wyniki potwierdzające w obu projektach zdolność do ich dalszego rozwoju powinny pojawić się na przełomie marca i kwietnia tego roku. Tym samym, po zakończeniu fazy 0 z wynikami uprawniającymi do rozpoczęcia kolejnego etapu rozwoju leków możliwe będzie w 2024 r. przystąpienie w obu w/w projektach do badań klinicznych fazy I. Badania te będą prowadzone przy wsparciu finansowania grantowego, zarówno z realizowanych wcześniej programów NCBR, jak i uzyskanych w minionych tygodniach dotacjach z Agencji Badań Medycznych [ABM] w łącznej kwocie 64 880 000 PLN [w przypadku projektu PB004 Spółka podpisała już umowę o dofinansowanie, w przypadku projektu PB003 uzyskała pozytywną rekomendację ABM i jest w trakcie prac nad podpisaniem umowy]. Zakres objętych dofinansowaniem projektów będzie obejmował zaawansowane etapy przedkliniczne oraz pierwszą fazę badań klinicznych [faza I]. Łączny koszt realizacji badań objętych dofinansowaniem ABM przewidywany jest na kwotę 98 897 000 PLN.

Zgodna z optymalnym harmonogramem realizacja projektów, z uwagi na ograniczone możliwości zaliczkowania środków dotacyjnych, wymaga zaangażowania ze strony Spółki istotnego kapitału obrotowego. Dokonana analiza budżetu Spółki wykazała, że środki pozyskane z emisji akcji serii G i H nie będą wystarczające do realizacji założonego harmonogramu, pozwalającego na symultaniczny rozwój kilku aktywów, prowadzący do oczekiwanego wzrostu wartości, co determinuje konieczność pozyskania dodatkowego finansowania. Pozyskanie wspomagającego kapitału jest w ocenie Zarządu niezbędne dla utrzymania założonego tempa komercjalizacji projektów oraz kosztów ponoszonych na prowadzenie badań Fazy 0 i Fazy I w projektach rozwoju leków PB003 i PB004.

Zarząd Spółki przeprowadzi analizy opcji strategicznych w obszarach optymalizacji kosztów bieżących i źródeł finansowania kluczowych projektów przeznaczonych do dalszego rozwoju. Z uwagi na okoliczności opisane w niniejszym raporcie, Zarząd zakłada, że wiodącym scenariuszem będzie pozyskanie finansowania z nowej emisji akcji Spółki, przy czym przeglądowi poddane będą alternatywne formy potencjalnej transakcji [publiczna lub do zidentyfikowanego podmiotu] oraz źródła kapitału [przede wszystkim w kontekście geograficznym]. Dotychczas nie podjęto decyzji związanych z wyborem konkretnej struktury ewentualnej emisji, jednak z uwagi na szacowane potrzeby gotówkowe Spółki, jej przeprowadzenie będzie wiązać się z koniecznością sporządzenia prospektu i zatwierdzenia go przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jednocześnie, Zarząd podtrzymuje wcześniejsze deklaracje intensyfikacji rozmów z potencjalnymi partnerami w drugim kwartale br., po uzyskaniu oczekiwanych wyników badań na zwierzętach w wiodących projektach, i będzie podejmował działania prowadzące do komercjalizacji jednego z nich, która mogłaby potencjalnie ograniczyć potrzeby gotówkowe Spółki.

Przy konserwatywnych założeniach Zarządu, obecny stan gotówki wskazuje na konieczność pozyskania środków finansowych w horyzoncie około 5 miesięcy. Zarząd ocenia, że potrzeby gotówkowe Spółki na kontynuację realizacji planów strategicznych w latach 2023-2024 mieszczą się w przedziale 70 000 000-110 000 000 PLN, w zależności m.in. od tego, jak kształtować się będzie kwota pozyskana z dotacji, poziom kosztów operacyjnych i nakładów na projekty, oraz liczba projektów, które osiągną wyniki pozwalające na przejście do kolejnych etapów rozwoju projektu [faza 0 i faza I].

W związku z powyższym, Zarząd prowadzi intensywne działania nakierowane na pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych, których celem jest zapewnienie finasowania Spółki i możliwości kontynuacji strategii rozwoju oraz zabezpieczenie płynności Spółki. W ramach tych działań w pierwszej kolejności Zarząd Spółki zwoła NWZ, któremu przedstawi projekty uchwał, umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
Działania w ramach przeglądu opcji strategicznych prowadzone są ze wsparciem i przy udziale Rady Nadzorczej.

W ocenie Zarządu, przegląd opcji strategicznych pozwoli zapewnić możliwość rozwoju kluczowych projektów Spółki oraz efektywnie zaplanować wykorzystanie środków pozyskanych z dotacji i pozyskanego kapitału. Powinno to przełożyć się na najkorzystniejszy sposób realizacji celu strategicznego Spółki zaplanowanego do 2024 roku, którym jest zapewnienie maksymalnej liczby projektów, których wyniki pozwalają przejść przez kolejne etapy rozwoju leków i komercjalizacji wypracowanych aktywów. Zarząd jest przekonany, że realizacja tej strategii będzie miała bezpośredni wpływ na maksymalizację wartości dla akcjonariuszy Spółki.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers