Current reports (PL)
Announcement date: 10/11/2020 11:21

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 13/2020 – OTRZYMANIE ZALICZKI Z NCBR

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 13/2020 – OTRZYMANIE ZALICZKI Z NCBR

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 13/2020 Z DNIA 10.11.2020 11:21

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do informacji zamieszczonych raporcie okresowym za 2 kwartał 2020 r. dotyczących polityki optymalnego zarządzania płynnymi środkami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem prób utrzymania zaliczkowego modelu finansowania działalności B+R przez instytucje dotujące informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju [NCBR] pozytywnie rozpatrzyło wniosek Spółki i przyznało drugą jednorazową zaliczkę w łącznej kwocie 3 970 000 zł [trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy zł] w związku z realizacją projektu rozwoju leku PB0004 [PureBike] oraz terapii pozaustrojowej PB005 [AptaMG]. Tym samym, w dniu 10 listopada 2020 r. na rachunek Spółki wpłynęła pełna powyższa kwota wnioskowanej zaliczki. Okres rozliczenia zaliczki wynosi 6 miesięcy.

Uzyskane w ten sposób środki mają znaczący wpływ na wielkość zaangażowania kapitału własnego Spółki w bieżącą realizację projektów B+R i zdecydowanie pozytywnie wpłyną na płynność Emitenta w najbliższych okresach, poprzez przeniesienie ciężaru finansowania badań z modelu refundacyjnego na system zaliczkowy.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers