Current reports (PL)
Announcement date: 09/04/2019 15:57

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 3/2019 – PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ ZMIANA STATUTU

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 3/2019 – PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ ZMIANA STATUTU

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 3/2019 Z DNIA 09.04.2019 15:57

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 7/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 9 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę nr 2/2019 „w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii D oraz w sprawie zmiany statutu”.

Na mocy podjętej uchwały Zarządu, kapitał zakładowy Spółki zostanie zwiększony z kwoty 117.241 zł do kwoty nie mniejszej niż 117.241,10 zł i nie większej niż 165.400 zł, tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż 48.159 zł.

Na podstawie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale Rady Nadzorczej nr 1/04/2019 z dnia 08 kwietnia 2019 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r., w drodze uchwały Zarządu dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni w całości prawa poboru akcji na okaziciela serii D Spółki.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Spółki zmienił § 5 ust 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 117.241 zł (sto siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na 1.172.410 (jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 185.400 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych, Serii A o numerach od A/000001 do A/185400,
b) 296.500 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela, Serii B1 o numerach od B1/000001 do B1/296500,
c) 544.100 (pięćset czterdzieści cztery tysiące sto) akcji na okaziciela, Serii B2 o numerach od B2/000001 do B2/544100.
d) 146.410 (sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziesięć) akcji na okaziciela Serii C o numerach od C/000001 do C/146410.”

nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 117.241,10 zł (sto siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 165.400 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.172.411 (jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta jedenaście) akcji i nie więcej niż 1.654.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 185.400 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A/000001 do A/185400,
b) 296.500 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o numerach od B1/000001 do B1/296500,
c) 544.100 (pięćset czterdzieści cztery tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela, serii B2 o numerach od B2/000001 do B2/544100,
d) 146.410 (sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C/000001 do C/146410,
e) nie mniej niż 1 (jedna) akcja i nie więcej niż 481 590 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D/000001 i nie więcej niż do D/481590.”

Pozostałe postanowienia statutu Spółki pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:

3 ust. 1 pkt 4) oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers