Current reports (PL)
Announcement date: 21/09/2020 16:49

RAPORT BIEŻĄCY EBI 15/2020 – ZAWARCIE UMOWY Z BIEGŁYM REWIDENTEM

RAPORT EBI 15/2020 – ZAWARCIE UMOWY Z BIEGŁYM REWIDENTEM

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 15/2020 Z DNIA 21-09-2020 16:49

Zarząd Pure Biologics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21 września 2020 r. została podpisana umowa z B-think Audit sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-119), ul. św. Michała 43, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000610084, posiadającą REGON 364047353, NIP 7822616305 – podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę firm audytorskich pod numerem 4063 (Audytor), której przedmiotem jest przeprowadzenie:
a) badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sporządzonego zgodnie z MSSF za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
b) badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sporządzonego zgodnie z MSSF za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
c) przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku zgodnie z MSSF oraz krajowymi standardami wykonywania zawodu w celu wydania raportu z przeglądu,
d) oceny sprawozdania o wynagrodzeniach w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na postawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 623, ze zm.) za rok 2020 oraz 2021.

Umowa została podpisana w oparciu o decyzję Rady Nadzorczej, która na podstawie uchwały z dnia 29 lipca 2020 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania w/w sprawozdań finansowych Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers